PRIVAATSUSPOLIITIKA

UAB RM Tools on oluline Teie - meie klientide ning teiste andmesubjektide andmekaitse. Seetõttu oleme kohustunud austama ja kaitsma iga andmesubjekti privaatsust.

Privaatsuspoliitika reguleerib RM Tools UAB veebisaitide kasutamist, see ei kehti kolmandate osapoolte veebilehtedele, programmidele või teenustele, isegi kui kasutate / pääsete neile ligi Specialist.lt, Specialist.eu ja rmtools.lt kaudu. See privaatsuspoliitika ei kehti teabele, mille on esitanud või mida koguvad kolmandad isikud. Kui käesolev privaatsuspoliitika ei kehti, peaksite enne oma isikuandmete esitamist lugema privaatsuspoliitikat ja sellega seotud tingimusi, mis on esitatud vastaval veebilehel või programmis, mida kasutate, või mida rakendatakse muudele teenustele, mida kasutate.

See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas me kogume, kasutame, säilitame ja töötleme teie isikuandmeid, seega lugege see Privaatsuspoliitika hoolikalt läbi enne ülaltoodud teenuste kasutamist meie veebilehel. Registreerudes või muul viisil UAB RM Tools veebilehte kasutades peate kinnitama, et olete käesolevat Privaatsuspoliitikat lugenud ja sellest aru saanud. Kui te ei nõustu käesoleva Privaatsuspoliitikaga, soovitame teil UAB RM Tools veebilehte mitte kasutada. I. Põhimõisted

I. Põhimõisted

  1. Isikuandmed - igasugune teave füüsilise isiku kohta, kelle isikusamasus on tuvastatud või kelle isikusamasust saab tuvastada (andmesubjekt); füüsiline isik, kelle isikusamasust saab tuvastada otse või kaudselt.
  2. Andmete töötlemine - kõik automaatsete või mitteautomaatsete vahenditega isikuandmete või isikuandmete kogumitega tehtavad toimingud: kogumine, salvestamine, säilitamine, tutvumine, kasutamine, avaldamine, kustutamine ja hävitamine jne;
  3. Andmete saaja – füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, agentuur või muu asutus, kellele avaldatakse isikuandmeid, olenemata sellest, kas ta on kolmas osapool või mitte. Ametiasutusi, kes vastavalt Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusele võivad saada konkreetse uurimise raames isikuandmeid, ei loeta andmete saajaks; töödeldes neid andmeid, järgivad need ametiasutused andmetöötluse eesmärkidele vastavaid andmekaitseeeskirju;
  4. Andmesubjekti nõusolek – igasugune vabatahtlikult antud, konkreetne ja üheselt mõistetav informeeritud andmesubjekti tahteavaldus selle kohta, et ta nõustub temaga seotud isikuandmete töötlemisega;
  5. Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse;

II. Isikuandmed

1. Seaduslikud isikuandmete töötlemise kriteeriumid

UAB RM tools kogub ning töötleb teie isikuandmeid vaid tuginedes isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides määratletud seaduslikele alustele:
• teie nõusolekul;
• selleks, et sõlmida ja (või) täita teiega sõlmitud lepingut ja (või) tellimust.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

UAB RM tools töötleb andmeid elektroonilise kaubanduse, otseturunduse eesmärgil.

3. Töödeldavad isikuandmed

UAB RM tools töötleb neid andmeid:
 • teie nõusolekul, elektroonilise kaubanduse eesmärgil, saadavad ja töödeldavad isikuandmed:
 - eesnimi, perekonnanimi;
 - e-posti aadress;
 - telefon;
 - tellimuse kohaletoimetamise aadress;
 - andmed tasumise kohta.

  • Teie nõusolekul, otseturunduse eesmärgil, uudiskirja tellimisel: - e-posti aadress;

• muud andmed selleks, et sõlmida ja (või) täita teiega sõlmitud lepingut ja (või) tellimust.

4. Küpsised

Et parandada teie UAB RM Tools veebilehe külastamise kogemust, kasutame küpsiseid (inglise keeles cookies) – väikeseid tekstilise teabega osakesi, mis luuakse automaatselt veebilehe sirvimise ajal ja mis salvestatakse teie arvutisse või muusse lõppseadmesse. Küpsiste abil kogutav teave võimaldab meil tagada veebilehe tõrgeteta toimimine, teie võimalus mugavamalt sirvida ning saada rohkem teavet meie veebilehe kasutajate käitumise kohta, analüüsida trende ning täiustada nii veebilehte, teie teenindamist, kui ka teenuseid, mida pakub UAB RM Tools.
Veebilehel esitatakse kahte tüüpi küpsiseid:
- Esimese osapoole küpsised – luuakse veebilehel, mida külastate. Veebilehte näidatakse aadressiribal.
- Kolmanda osapoole küpsised - mida loovad teised veebilehed. Nende veebilehtede hulka kuulub teatud veebilehel, mida külastate, kuvatav sisu, nt kuulutused või videod. Selleks võivad olla Google, Facebook, Youtube jne.
Saate valida, kas soovite küpsiseid vastu võtta. Kui te ei nõustu küpsiste salvestamisega teie arvutisse või mõnda teise seadmesse, saate oma veebibrauseri seadeid muuta ja kõik küpsised välja lülitada või neid ühekaupa sisse ja välja lülitada. Pange siiski tähele, et mõnel juhul võib see aeglustada veebilehe sirvimise kiirust, piirata teatud veebisaitide funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu saidile.

5. Isikuandmete säilitamise tähtajad

Meie ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui seda nõuavad andmete töötlemise eesmärgid või näevad ette õigusaktid, kui neis on sätestatud pikem andmete säilitamise tähtaeg. 
Me üritame mitte säilitada aegunud või mittevajalikku teavet ja soovime tagada, et isikuandmed ja muu informatsioon klientide kohta oleks alati ajakohane ja õige. 
Nii elektroonilise kaubanduse eesmärgil, kui ka otseturunduse eesmärgil kogutud isikuandmeid säilitatakse 5 (viis) aastat.

6. Isikuandmete esitamine

UAB RM tools esitab teie isikuandmeid:
• Teie nõusolekul, selgelt piiritletud andmete saajatele;
• Asutustele või organisatsioonidele õigusaktides sätestatud korras;
• Teistele kolmandatele isikutele Teie nõusolekul, mis peab olema saadud seoses iga konkreetse juhtumiga.

III. UAB RM tools kasutatavad isikuandmete kaitse meetodid

UAB RM tools tegevus internetis vastab kõigile vastavale tegevusele esitatavatele rahvusvaheliste õigusaktide, Euroopa Liidu õigusaktide ja Leedu Vabariigi seaduste nõuetele.

1. Andmekaitse üldmäärus (GDPR)

UAB RM tools järgib andmesubjektide isikuandmete töötlemisel andmekaitse üldmääruses sätestatud nõudeid ja on rakendanud vastavad organisatsioonilist ja tehnilist isikuandmete turvalisust tagavad vahendid, mis aitavad kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest.

IV. Otseturundus
Teil on õigus igal ajal tasuta tühistada antud nõusolek töödelda isikuandmeid otseturunduse eesmärgil.
Teil on õigus igal ajal mitte nõustuda, et teiega seotud isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil.
Otseturundus võib toimuda ka õigustatud huvi alusel, eeldusel, et see hõlmab lepingu edasist täitmist, viivituste meeldetuletamist, õnnitlemist jms.
Otseturunduse tühistamise viisid:
• klõpsata loobumisel, mis on iga e-kirja lõpus;
• veebilehel Specialist.lt, Specialist.eu ja rmtools.lt muutes teelimuse olekut.

V. Andmesubjekti õiguste rakendamise kord

Teil on õigus:
• pöörduda ettevõtte UAB RM tools poole palvega anda teavet UAB RM Tools poolt töödeldavate isikuandmete kohta;
• pöörduda UAB RM tools poole palvega parandada või kustutada teie isikuandmeid sel juhul, kui tutvunud isikuandmetega, tuvastate, et andmed on valed, ei ole põhjalikud või täpsed või soovite nad kustutada;
• pöörduda UAB RM tools poole palvega peatada teie isikuandmete töötlemine sel juhul, kui tutvunud isikuandmetega, tuvastate, et andmeid töödeldakse ebaseaduslikult või ebaausalt;
• pöörduda ettevõtte UAB RM tools poole palvega mitte nõustuda, et jätkatakse teie isikuandmete töötlemist;
• pöörduda UAB RM tools poole palvega piirata teie isikuandmete töötlemine sel juhul, kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik;
• pöörduda UAB RM tools poole palvega kustutada teie andmed, kui isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult või isikuandmed ei ole enam vajalikud, et saavutada eesmärgid, milleks neid koguti või töödeldi;
• pöörduda ettevõtte UAB RM tools poole palvega anda teavet UAB RM Tools poolt töödeldavate isikuandmete kohta ja saada andmeid süstematiseeritud, üldkasutatavas ja arvutiga loetavas vormingus.

Nende õiguste kasutamisel saate RM Tools UAB poole pöörduda mis tahes teile sobival viisil:

Kirjalikult, aadressil: Kalvarijų tn 143-16, LT-08221 Vilnius
E-posti aadressil: info@rmtools.lt
Telefonil +370 5 2165246