PRIVĀTUMA POLITIKA

UAB (slēgtā akciju sabiedrība) “RM Tools” ir svarīga jūsu, mūsu klientu, kā arī citu datu subjektu personas datu aizsardzība. Tāpēc esam apņēmušies cienīt un godāt katra datu subjekta privātumu.

Privātuma politika reglamentē jūsu iespējas lietot UAB “RM Tools” interneta vietnes, tā netiek piemērota nekādām trešo pušu interneta vietnēm, programmām vai pakalpojumiem, pat tad, ja tās izmantojat / saņemat piekļuvi tām ar Specialist.lt, Specialist.eu un rmtools.lt norādītiem rīkiem. Šī Privātuma politika netiek piemērota informācijai, kuru sniedz un vāc trešās puses. Tad, kad šī Privātuma politika netiek piemērota, pirms savu personas datu iesniegšanas jums vajadzētu izlasīt privātuma politiku un ar to saistītos nosacījumus, kas publicēti attiecīgajā interneta vietnē vai programmā, kuru izmantojat, vai kura tiek piemērota citiem pakalpojumiem, kurus izmantojat.

Šajā privātuma politikā sniegta informācija par to, kā vācam, izmantojam, glabājam un apstrādājam jūsu personas datus, tāpēc uzmanīgi izlasiet šo Privātuma politiku, pirms sākat izmantot mūsu iepriekš minēto interneta vietņu pakalpojumus. Reģistrējoties vai kā citādi izmantojot UAB “Rm Tools” interneta vietnes, jums ir jāapstiprina, ka šo Privātuma politiku esat izlasījis un sapratis.

Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, iesakām UAB “RM Tools” interneta vietnes neizmantot.

I. GALVENIE JĒDZIENI

  1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); fiziska persona, kuras identitāti var noteikt tieši / netieši.
  2. Datu apstrāde – jebkāda ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai personas datu komplektiem veicama operācija: vākšana, ierakstīšana, glabāšana, iepazīšana, lietošana, atklāšana, dzēšana vai iznīcināšana u.c.;
  3. Datu saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, valsts pārvaldes institūcija, aģentūra vai cita iestāde, kurai tiek atklāti personas dati, neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā puse, vai nē. Tomēr valsts pārvaldes institūcijas, kuras saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesībām var saņemt personas datus, veicot konkrētu izmeklēšanu, netiek uzskatītas par datu saņēmējiem; apstrādājot šos datus, šīs valsts pārvaldes institūcijas ievēro piemērojamo datu apstrādes mērķiem atbilstošos aizsardzības noteikumus;
  4. Datu subjekta piekrišana – jebkāds pēc brīvas gribas dots konkrēts un nepārprotams pienācīgi informēta datu subjekta gribas izpaudums ar paziņojumu vai nepārprotamām darbībām, ar kurām tas piekrīt, ka tiktu apstrādāti ar viņu saistīti personas dati;
  5. Datu subjekts – fiziska persona, kuras personas dati tiek apstrādāti;

II PERSONAS DATI

1. Likumīgas personas datu apstrādes kritēriji

UAB “RM Tools” vāc un tālāk apstrādā jūsu personas datus, tikai balstoties uz personas datu aizsardzību reglamentējošos tiesību aktos noteiktiem likumīgiem pamatiem: 
• ar jūsu piekrišanu; 
• lai noslēgtu un / vai pildītu ar jums noslēgtu līgumu un / vai pasūtījumu.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI:

UAB “RM Tools” apstrādā datus interneta tirdzniecības un tiešā mārketinga mērķiem.

3. Apstrādājamie personas dati

UAB “RM Tools” apstrādā šādus datus: 
• ar jūsu piekrišanu, interneta tirdzniecības mērķim tiek saņemti un tālāk apstrādāti personas dati: 
• vārds, uzvārds; 
• e-pasta adrese; 
• tālruņa numurs; 
• pasūtījuma piegādes adrese; 
• apmaksas dati.

  • Ar jūsu piekrišanu, tiešā mārketinga nolūkā, pasūtot jaunumu biļetenu: 
    • elektroniskā pasta adrese; 
    • citus datus, kas tiek saņemti, lai noslēgtu un / vai pildītu ar jums noslēgto līgumu un / vai pasūtījumu.

4. SĪKFAILI


Lai uzlabotu jūsu pieredzi, apmeklējot UAB “RM Tools” interneta vietnes, lietojam sīkfailus (angl. cookies) – nelielas teksta informācijas daļiņas, kuras automātiski tiek izveidotas, sērfojot vietnē, un tiek glabātas jūsu datorā vai citā gala ierīcē. Sīkfailu savāktā informācija ļauj mums nodrošināt netraucētu vietnes darbību, jūs iespēju ērtāk sērfot un vairāk uzzināt par mūsu vietņu lietotāju uzvedību, analizēt tendences un pilnveidot kā vietni, tā jūsu apkalpošanu, tāpat arī UAB “RM Tools” sniegtos pakalpojumus.
Vietnē tiek izmantoti divu veidu sīkfaili:
- Pirmo pušu sīkfaili – tiek radīti vietnē, kuru apmeklējat. Vietne tiek rādīta adreses joslā.
- Trešo pušu sīkfailus rada citas vietnes. Šīm vietnēm pieder noteikts rādītais saturs tīmekļa vietnē, kuru apmeklējat, piem., sludinājumi vai attēli. Tā var būt “Google”, “Facebook”, “Youtube” u.c.
Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties pieņemt sīkfailus. Ja nepiekrītat, ka jūsu datorā vai citā ierīcē tiktu ierakstīti sīkfaili, varat nomainīt savas interneta vietnes iestatījumus un izslēgt visus sīkfailus vai izslēgt / ieslēgt tos pa vienam. Tomēr pievēršam uzmanību, ka atsevišķos gadījumos, tas var palēnināt sērfošanas ātrumu internetā, ierobežot atsevišķu interneta vietņu funkciju darbību vai bloķēt piekļuvi vietnei.

5. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

Mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes mērķi vai paredz normatīvie akti, ja tajos ir noteikts garāks datu glabāšanas termiņš. 
Mēs cenšamies neglabāt novecojušu vai neaktuālu informāciju un nodrošināt, lai personas dati un cita informācija par klientiem tiktu pastāvīgi atjaunināta un būtu pareiza. 
Kā interneta tirdzniecības mērķiem, tā tiešā mārketinga nolūkā savāktie personas dati tiek glabāti 5 (piecus) gadus.

6. PERSONAS DATU SNIEGŠANA

UAB “RM Tools” sniedz jūsu datus:
• ar jūsu piekrišanu, skaidri noteiktiem datu saņēmējiem;
• iestādēm vai organizācijām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
• citām trešajām personām ar jūsu piekrišanu, kas var tikt saņemta konkrētam gadījumam. 

III. UAB “RM TOOLS” IZMANTOTIE PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

UAB “RM Tools” darbība internetā atbilst visiem attiecīgajai darbībai piemērojamajiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības normatīvo aktu un Lietuvas Republikas likumu prasībām.

1. VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA (VDAR)

UAB “RM Tools”, apstrādājot datu subjektu personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas normas un ir īstenojusi attiecīgus organizatoriskus un tehniskus personas datu aizsardzību nodrošinošus pasākumus, kuri palīdz aizsargāt asmens datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmainīšanas un atklāšanas, kā arī no jebkādas nelikumīgas apstrādes.

IV TIEŠAIS MĀRKETINGS
Jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas atsaukt piekrišanu apstrādāt personas datus tiešā mārketinga mērķiem.
Jums ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist, ka jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem.
Tiešo mārketingu var veikt uz likumīgo interešu pamata, ja tas ietver turpmāku līguma izpildi, atgādināšanu par kavējumiem, apsveikšanu u.c.
Tiešā mārketinga atsaukšanas veidi:
• nospiežot uz “atteikties”, kas ir katrā e-pasta vēstulē;
• interneta vietnē Specialist.lt, Specialist.eu un rmtools.lt nomainot abonēšanas stāvokli.

V. DATU SUBJEKTU TIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

Jums ir tiesības:
• vērsties UAB “RM Tools” ar lūgumu sniegt informāciju par UAB “RM Tools” apstrādātājiem jūsu personas datiem;
• vērsties UAB “RM Tools” ar lūgumu izlabot vai iznīcināt jūsu personas datus, ja jūs konstatējat, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi, neprecīzi, vai arī vēlaties tos iznīcināt;
• vērsties UAB “RM Tools” ar lūgumu apturēt jūsu personas datu apstrādi, ja jūs konstatējat, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi / neapzinīgi;
• vērsties UAB “RM Tools” ar lūgumu nepiekrist, lai turpmāk tiktu apstrādāti jūsu personas dati;
• vērsties UAB “RM Tools” ar prasību ierobežot jūsu datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir nelikumīga;
• vērsties UAB “RM Tools” ar lūgumu dzēst jūsu datus, ja personas dati ir apstrādāti nelikumīgi vai personas dati vairs nav vajadzīgi, lai tiktu sasniegti mērķi, kuriem tie tika vākti / citā veidā apstrādāti;
• vērsties UAB “RM Tools” ar lūgumu sniegt informāciju par UAB “RM Tools” apstrādātajiem personas datiem un saņemt datus sistematizētā, ierasti lietojamā un ar datoru nolasāmā formātā.

Īstenojot šīs tiesības, jūs varat vērsties UAB “RM Tools” jebkurā jums ērtā veidā:

rakstveidā, rakstot uz adresi: Kalvarijų g. 143-16, LT-08221 Viļņa, Lietuva;
rakstot uz e-pasta adresi info@rmtools.lt;
zvanot uz tālr. Nr. +370 5 2165246