PRIVATUMO POLITIKA

UAB „RM Tools“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Privatumo politika reglamentuoja jūsų naudojimąsi UAB „RM Tools“ interneto svetainėmis, ji netaikoma jokioms trečiųjų šalių interneto svetainėms, programoms ar paslaugoms, net jei jomis naudojatės / gaunate prieigą prie jų Specialist.lt, Specialist.eu ir rmtools.lt nurodytomis priemonėmis. Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Kai ši Privatumo politika netaikoma, prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte perskaityti privatumo politiką ir susijusias sąlygas, paskelbtas atitinkamoje interneto svetainėje ar programoje, kuria naudojatės, ar kuri taikoma kitoms paslaugoms, kuriomis naudojatės.


Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis mūsų internetinėmis svetainėmis išvardintomis aukščiau, paslaugomis. Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi UAB „Rm Tools“ interneto svetainėmis turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką.If you do not agree with this Privacy Policy, we recommend that you do not use the websites of RM Tools UAB.
Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti UAB „RM Tools“ interneto svetainėmis.

I. Pagrindinės sąvokos

  1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai.
  2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija: rinkimas, įrašymas, saugojimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas ištrynimas arba sunaikinimas ir kt;
  3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
  4. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys; 
  5. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

II. Asmens duomenys

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

UAB „RM Tools“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:
• su Jūsų sutikimu;
• siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir (ar) užsakymą.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

UAB „RM Tools“ tvarko duomenis elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. Tvarkomi asmens duomenys

UAB „RM Tools” tvarko šiuos duomenis:
• su Jūsų sutikimu, elektroninės prekybos tikslu, gaunami ir toliau tvarkomi asmens duomenys:
- vardas, pavardė;
- el. pašto adresas;
- telefono numeris;
- užsakymo pristatymo adresas;
- apmokėjimo duomenys.

  • Jūsų sutikimu, tiesioginės rinkodaros tikslu, užsisakant naujienlaiškį:
    - elektroninio pašto adresas;

• kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir /ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir / ar užsakymą;

4. Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „RM Tools“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „RM Tools“ teikiamas paslaugas.
Svetainėje pateikiami dviejų tipų slapukai:
- Pirmųjų šalių slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės. Svetainė rodoma adreso juostoje.
- Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Tai gali būti „Google“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt.
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba neaktualios informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
Tiek elektroninės prekybos tikslu, tiek tiesioginės rinkodaros tikslu surinkti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) metus.

6. Asmens duomenų teikimas

UAB „RM Tools“ teikia Jūsų duomenis:
• Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
• Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
• Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

III. UAB „RM Tools“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „RM Tools“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

UAB „RM Tools“ tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IV. Tiesioginė rinkodara
Jūs turite teisę, bet kada nemokamai atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
Jūs turite teisę, bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.
Tiesioginės rinkodaros vykdymas gali būti vykdomas ir teisėto intereso pagrindu, jeigu, tai apima tolimesnį sutarties vykdymą, priminimą apie pradelsimą, sveikinimą ir kt.
Tiesioginės rinkodaros atšaukimo būdai:
• paspausti atsisakymą, kuris yra kiekviename elektroniniame laiške;
• interneto svetainėje Specialist.lt, Specialist.eu ir rmtools.lt pakeisdami prenumeratos būseną.

V. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:
• kreiptis į UAB „RM Tools“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „RM Tools“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
• kreiptis į UAB „RM Tools“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs netikslūs ar norite juos sunaikinti;
• kreiptis į UAB „RM Tools“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
• kreiptis į UAB „RM Tools“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
• kreiptis į UAB „RM Tools“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;
• kreiptis į UAB „RM Tools“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
• kreiptis į UAB „RM Tools“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „RM Tools“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „RM Tools“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Raštu, adresu: Kalvarijų g. 143-16, LT-08221 Vilnius
El. paštu: info@rmtools.lt
Tel. nr. +370 5 2165246